Dolgozói ÁSZF

Dolgozói ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CÉGES DOLGOZÓI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPODÁSOKRA VONATKOZÓAN.

 

I. Általános leírás

 

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Általános Szerződési Feltételek (vagy ÁSZF) az Accent Hotel Management Kft (a továbbiakban Accent) és adott cég (a továbbiakban Partner) közt létrejött céges dolgozói kedvezmény megállapodásra (a továbbiakban Megállapodás) vonatkozó együttműködési feltételeket szabályozza.

Accent kijelenti, hogy érdekében áll az Accent, valamint az Accent cégcsoporthoz tartozó más gazdasági társaságok közvetlen vagy közvetett részvételével üzemeltetett szállodaipari egységek eredményes, minél magasabb kihasználtsággal történő működése.

Partner kijelenti, hogy szándéka munkavállalói részére színvonalas üdülési szolgáltatások elérésének megkönnyítése, elősegítése.

 

1.2. A Megállapodás lényege, hogy Partner bármely munkavállalójának (a továbbiakban Jogosult) kedvezményes szállásfoglalásra van lehetősége a Megállapodás szerinti kedvezményes áron (a továbbiakban Kedvezmény) a mindenkor aktuális, az Accent, valamint a cégcsoporthoz tartozó más gazdasági társaságok közvetlen vagy közvetett részvételével üzemeltetett szállodaipari egységekben (a továbbiakban Szálloda). A kedvezményes ár pontos tartalmát (a továbbiakban „Szolgáltatás”) szintén a Megállapodás tartalmazza, mely a Szálloda jellegétől és alapszolgáltatásaitól függően különböző lehet szállodánként.

 

1.3. Az adott Szálloda üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető), az Accenttől különböző jogi személy, melynek cégadatai a Megállapodás mellékletében szerepelnek. A Megállapodásban vállalt kötelezettség a Kedvezmény biztosítására vonatkozóan, az Üzemeltetőt terheli, az Accent és Üzemeltető közötti megegyezés értelmében. A Megállapodás hatálya alá tartozó Szállodák Üzemeltetői a Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

1.4. Vendégnek minősül a Jogosult és

- a Jogosulttal együtt a Szállodában megjelenő további öt fő; vagy

- Jogosult házastársa, szülei és gyermekei, akik a Jogosulttal együtt a Szállodában megjelennek, legfeljebb további öt fő, akik élnek a Megállapodásban biztosított kedvezményes szállásfoglalási lehetőséggel maximum 2 szobában történő elhelyezéssel.

 

1.5. Üzemeltetők a csoportok (7 vagy annál több szoba, azonos érkezési és utazási dátummal történő foglalás esetén) illetve rendezvények vendégei részére nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozóan konkrét kérésre egyedi feltételeket biztosítanak, mely nem tárgya Megállapodásnak.

 

1.6. Accent a Partnerrel, illetve a Vendégekkel szemben sem közvetlenül, sem cégcsoportjába tartozó gazdasági társaságok útján a Szállodák üzemeltetésére vonatkozó kötelezettséget nem vállal. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Megállapodás hatálya alá tartozó egyes Szállodák, illetve Üzemeltetők változhatnak, számuk növekedhet és csökkenhet és ezzel kapcsolatban Accentet Partnerrel és Vendéggel szemben kötelezettség nem terheli, kivéve, hogy Accent minden ilyen, az egyes Szállodákat, azok helyét, számát és/vagy az Üzemeltető személyét érintő változásról Partnert legfeljebb a változástól számított nyolc (8) napon belül értesíteni köteles.

A változás a Partnerrel szemben az értesítés kézhezvételétől, vagy az értesítésben megjelölt, a kézhezvétel időpontjánál későbbi időponttól hatályos, ha Accent ilyen időpontot megjelölt.

 

1.7 Partner köteles a Megállapodás tárgyát képező kedvezményes szállásfoglalási lehetőségről és azok igénybevételének feltételeiről Jogosultakat rendszeresen (belső elektronikus levelezés útján) tájékoztatni.

 

II. A Szolgáltatásra ajánlat kérése (a továbbiakban „Ajánlatkérés”) és megrendelése (a továbbiakban: „Foglalás”)

 

2.1. A Jogosult az Ajánlatkérést közvetlenül az Üzemeltetőhöz küldi tagsági (jogosultságot igazoló) e-mail címéről, felsorolva az általa megrendelt Szolgáltatások körét.

Az Ajánlatkérésben valamint Foglalásban feltétlenül szerepelnie kell:

- a Jogosult nevének;

- a Jogosult munkavállalói e-mail címének, amelyről az Ajánlatkérést vagy Foglalást küldi;

- az érkezés és utazás időpontjának

- a felnőttek, a gyerekek létszámának és korának, több szoba esetén szobánként

- a szobák száma és típusa

Üzemeltető törekszik arra, hogy 1 munkanapon belül írásban, a foglaltság függvényében visszaigazolja, vagy esetleg elutasítsa az Ajánlatkérést, visszaigazolás esetén feltüntetve a Foglalás alapján nyújtandó Szolgáltatások HUF Kedvezménnyel számított végösszegét. Az Üzemeltető szabad kapacitás birtokában is visszautasíthat egy Ajánlatkérést, különösen akkor, ha az nem sztenderd szobatípusra, (pótágyazható, egybenyíló szoba stb.) vonatkozik.

 

2.2. A Jogosult az Ajánlatkérést illetve a Foglalást a cég nevére kiállított promóciós kód segítségével az Üzemeltető saját weboldalán vagy a www.accenthotels.hu weboldalon online elküldheti.

Ajánlatkérés esetén a kézhez kapott ajánlatot Jogosultnak el kell fogadnia és az ebben szereplő link segítségével meg kell erősítenie a Foglaláshoz.

Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményes szállásfoglaláshoz kiállított egyedi promóciós kódja illetéktelen kezekbe ne kerüljön.

 

2.3 Ajánlatkérést és Foglalást kizárólag Jogosult küldhet Üzemeltetőnek.

A fentieknek meg nem felelő Foglalások Kedvezményre nem jogosítanak.

A Kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Jogosult a Vendégek a Szállodába történő bejelentkezése alkalmával jelen legyen, és a Kedvezményre való jogosultságát megfelelően igazolja. Az igazolás megfelelő módja munkavállalói igazolvány, vagy a Partner által cégszerűen kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolás a munkaviszony fennállásáról Partner és a Jogosult között.

Felek megegyeznek abban, hogy a foglalás pillanatában Jogosult köteles munkaviszonnyal rendelkezni.

Amennyiben Jogosult munkaviszonya a foglalás és a szállodába érkezés közötti időtartamban megszűnik, a szállodai teljesítéshez szükséges egy igazolás a Munkáltatótól arról, hogy a munkaviszony megszűnése a foglalás időpontját követően történt. A bejelentkezéskor történő, jelen pont szerint megfelelő igazolás bemutatásának elmaradása esetén a Megállapodás szerinti kedvezmények nyújtását az Üzemeltető megtagadhatja. Ezzel kapcsolatban Partner vagy a Jogosult kifogással nem élhet Üzemeltetővel vagy Accenttel szemben.

 

 

III. Fizetési és lemondási feltételek:

 

3.1. A Foglalásra vonatkozó fizetési és lemondási feltételek a Szálloda visszaigazolása

alapján érvényesek.

 

3.2. A szolgáltatások ellenértékének megtérítése a visszaigazolásban közölt feltételek szerint kizárólag a dolgozó által egyénileg történik, azokért a Partner semmilyen mögöttes felelősség nem terheli, e körben szálloda semmilyen igénnyel nem léphet fel.

Foglalás esetén szerződéses jogviszony a Vendég és az Üzemeltető között jön létre.

 

IV. Márkavédelem, titoktartás

 

4.1. Accent és Partner (külön-külön „Fél”, együttesen pedig „Felek”) kölcsönösen megegyeznek abban, hogy egymás nevét, logóját, a saját gazdasági, kereskedelmi tevékenységük népszerűsítésére, reklámozására, vagy bármely más célból csak abban az esetben használhatják fel, említhetik meg, ha ahhoz előzetesen a másik fél írásban hozzájárult.


4.2. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a másik fél nevének és védjegyének használata szigorúan tilos bármilyen rádiós, televíziós vagy internetes marketinggel, illetve reklámozással kapcsolatban, beleértve a védjegy használatát, keresőprogramok fizetett listáján, meta tag-eken, kulcsszavakként, linkekként, illetve bármilyen más eszközzel együtt, amelyek befolyásolják a keresőprogramok eredményét a brand-re vonatkozó internetes keresések során.

 

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutó, illetve a másik fél érdekköréhez tartozó bármilyen adatot, dokumentációt, egyéb információt (különös tekintettel a 4.4 pont szerint üzleti titoknak minősített adatokra, információkra) bizalmas jellegűnek minősítenek, és bizalmasan kezelnek, azokat csak a Megállapodás teljesítésekor indokolt mértékben és esetben használhatják fel.

 

4.4. Felek rögzítik, hogy valamennyi a Megállapodás megkötésével és teljesítésével kapcsolatos adat, információ, dokumentum, levél és faxváltás, illetve minden szóbeli és írásbeli kommunikáció az Accent és a Partner üzleti titkát képezi.

 

4.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott adatot, tényt, információt, a Megállapodás valamely rendelkezését, a Megállapodást, üzleti titkot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem tesz harmadik személy számára hozzáférhetővé, - ide nem értve a Partner tagjai felé, Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben tett közléseket és a hatóságok számára történő adatszolgáltatást – nem hoz harmadik személy tudomására, avagy nyilvánosságra.

 

4.6 Jelen fejezetben foglalt kötelezettségek megsértése esetén a kötelezettségszegő fél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

V. Az Accent felelőssége

 

5.1. Az Üzemeltetők eljárásáért és az általuk jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségekért Accent felelősséggel nem tartozik, tekintettel arra, hogy a szálláshely-szolgáltatásra irányuló szerződés a Vendég és az Üzemeltető között jön létre. Így különösen nem felel Accent az Üzemeltető hibás teljesítéséért, vagy a szálláshely-szolgáltatással és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben bármely személyt érő károkért.

 

VI. Vis major

 

6.1. Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, áramszünet, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely Felet felmentik a Megállapodásból eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, ezen okok és körülmények következményei csökkentése érdekében.

 

VII. A Megállapodás megszűnése, a Megállapodás tárgyi hatályának változása

 

7.1. A felek kifejezett megállapodása szerint Megállapodás bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem eredményezi Megállapodás további részeinek érvénytelenségét.

 

7.2. Megállapodást Accent és Partner határozatlan időtartamra kötik.

 

7.3 Felek tudomásul veszik, hogy a mindenkori, a Megállapodás hatálya alá tartozó Szállodák Üzemeltetői jogosultak a Megállapodást az adott Szálloda tekintetében, 30 napos felmondási idővel, Partnerhez címzett írásbeli nyilatkozattal, Accent egyidejű értesítése mellett indoklás nélküli rendes felmondással felmondani. Bármely Üzemeltető ilyen jognyilatkozata nem érinti Megállapodás hatályát a többi Szálloda tekintetében.

 

7.4 Amennyiben bármely, a Megállapodás hatálya alá tartozó Szálloda, a jövőben nem felel meg a Szálloda fogalmának, - azaz üzemeltetésében az Accent, valamint az Accent cégcsoporthoz tartozó más gazdasági társaságok sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt a továbbiakban – a Szálloda a Felek minden további jognyilatkozata vagy cselekménye nélkül kikerül a Megállapodás hatálya alól. Az egyes Szállodák tekintetében a Megállapodás hatályának megszűnéséről az Accent

a Partnert 8 (nyolc) napon belül értesíteni köteles.

Az adott Szálloda a Megállapodás hatálya alól történő kikerülésének ténye nem érinti Megállapodás hatályát a többi Szálloda tekintetében.

 

7.5 Felek megállapodnak, hogy Partner egyes Szállodák tekintetében Megállapodást – ezzel a Megállapodás tárgyi hatályát szűkítve – az Accenthoz, és ezzel egyidejűleg az adott Szálloda Üzemeltetőjéhez címzett írásbeli nyilatkozattal 30 (harminc) napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja. A Partner ilyen jognyilatkozata nem érinti Megállapodás hatályát a többi Szálloda tekintetében.

 

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy Megállapodás 30 napos felmondási idővel, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozat útján, indoklás nélkül bármikor felmondható.

A jelen pontban foglaltak szerinti felmondással Megállapodáshoz kapcsolódóan valamennyi Szálloda Üzemeltetője által vállalt kötelezettség is megszűnik. Bármely Fél általi felmondás esetén a felmondás kézhezvételét követően az Üzemeltetőket és Szállodákat Accent a felmondás tényéről haladéktalanul értesíteni köteles.

 

7.7. A 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10 pontok szerinti felmondás esetén a felmondás hatályba lépését követően a Partner a Megállapodás szerinti szolgáltatások igénybevételére saját nevükben Jogosultakat a felmondás tényéről haladéktalanul értesíteni köteles.

 

7.8. Felek megállapodnak abban, hogy rendes felmondás esetén a felmondást megelőzően visszaigazolt Foglalásokra Megállapodás rendelkezései alkalmazandók, de a felmondási idő alatt beérkező Foglalásokra Megállapodás nem irányadó.

 

7.9. Felek bármelyike jogosult a Megállapodást a másik fél ismétlődő és súlyos szerződésszegő magatartása miatt a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A jelen pontban foglaltak szerinti felmondással Megállapodáshoz kapcsolódóan valamennyi Szálloda Üzemeltetője által vállalt kötelezettség is megszűnik. Az egyes Üzemeltetők szerződésszegése esetén Partner az azonnali hatályú felmondást az adott Üzemeltetőre és Szállodára vonatkozóan gyakorolhatja azzal, hogy nyilatkozatát Accent részére is köteles megküldeni.

7.10. Fentieken kívül bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal felmondani, ha a másik fél ellen jogerős bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indult, ill. a másik fél tagjai a társaság végelszámolását határozták el. A jelen pontban foglaltak szerinti felmondással Megállapodáshoz kapcsolódóan valamennyi Szálloda Üzemeletetője által vállalt kötelezettség is megszűnik.

 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések

 

8.1. Megállapodás csak mindkét fél aláírásával ellátott okiratban módosítható, melynek kifejezetten utalni kell arra, hogy felek akarata a Megállapodás módosítására irányul.

 

8.2. A Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében – amennyiben azt az eset összes körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el – értesítik a másik felet a szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve annak ténybeli és jogi alapját és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjelölve annak javasolt időpontját. Az egyeztető tárgyalásokat a Felek által közösen megállapított időpontban, azonban legfeljebb 7 munkanapon belül meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményező fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a további lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztető tárgyaláson a másik fél nem vesz részt vagy nem kíván részt venni, illetve amennyiben a tárgyalások 3 munkanapon belül nem vezetnek eredményre.

 

8.3 A jelen megállapodással nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

 

8.4. Kapcsolattartás

A Felek Megállapodással kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a Megállapodásban meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a szabályszerű átvétel igazolásán szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján a Megállapodásban meghatározott értesítési címre. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott

levél átvételét megtagadja vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

A Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

 

 

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A hírlevélhez való hozzájárulás elfogadása kötelező.
Az adatvédelem elfogadása kötelező.
A vezetéknév megadása kötelező.
A keresztnév megadása kötelező.
Kérjük adj meg érvényes e-mail címet.

* kötelező mező