Welcome Back - ÁSZF

Welcome Back - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

WELCOME BACK CARD TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

1. Általános leírás

1.1.    Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) az Accent Hotel Solutions Kft (a továbbiakban AHS) által üzemeltetett Hotels & Resorts Welcome Back Card nevű törzsvásárlói programban (a továbbiakban Program) való részvétellel kapcsolatos feltételeket szabályozza.

1.2.    A Program lényege, hogy a Programban részvételre jogosult kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos) a Programhoz csatlakozó kártyaelfogadó partnereknél (a továbbiakban: Partnerek) számlaforgalmának függvényében törzsvásárlói Pontokat (a továbbiakban: Pont(ok)) gyűjthet, illetve mindenkori Pontegyenlege függvényében igénybevett szolgáltatásainak ellenértékét Pontjaival kiegyenlítheti, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.3.    A Programban való részvétel regisztráció útján kezdhető meg a Programba történő jelentkezés feltételei szerint.

1.4.    A Programban aktuálisan résztvevő Partnerek mindenkori listája megtekinthető az accenthotels.com weboldalon. A programban résztvevő Partnerek aktuális listája jelen ÁSZF mellékletét képezi.

1.5.    Jelen ÁSZF elfogadásával a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az egyes Partnerek személye és az általuk nyújtott szolgáltatások köre változhat, a Partnerek száma növekedhet vagy csökkenhet, és ezzel kapcsolatban az AHS-t és a Partnereket a Kártyabirtokossal szemben kötelezettség nem terheli, kivéve, hogy mind az AHS, mind a Partnerek hatályos információkkal kötelesek szolgálni a Kártyabirtokosoknak a Programban részt vevő Partnerek személyéről, a 13.1 pontban foglaltak szerint. Kártyabirtokos sem az AHS-sel, sem a Partnerekkel szemben a Partnerek számának, személyének, szolgáltatásainak változására tekintettel igényt, követelést nem támaszthat.

1.6.    Jelen ÁSZF illetve az azoknak megfelelően kibocsátott Kártya és megszerzett Pontok nem érintik és nem befolyásolják a Partnerek által kínált áruk és szolgáltatások értékesítési árait, amelyeket az adott Partnerek egyoldalúan jogosultak meghatározni, és bármikor, a Kártyabirtokos előzetes értesítése nélkül, egyoldalúan megváltoztatni.

 

2. Programba történő jelentkezés, Kártyaigényelés

2.1.     A Programba minden 18. életévét betöltött természetes személy jelentkezhet, kivéve az AHS és a Partnerek alkalmazottait. Az AHS és a Partnerek alkalmazottai a Programban való részvételre nem jogosultak.

2.2.    Jelentkezés útja: papíralapú jelentkezési lap kitöltése vagy online jelentkezés az accenthotels.com weboldalon.

2.3.    A Programba történő regisztrálás feltétele az AHS szerződött, Kártyaelfogadó Partnereinél a Programba való jelentkezést megelőző 2 (két) évben minimum 1 (egy) vendégéjszaka a Kártyaigénylő általi igazolható eltöltése. (A jogosultság megállapítására vendég neve alapján kerül sor, a jelentkező által megadott időpont, és a Partner adatainak összevetése alapján).

2.4.    Egy személy csak egy Kártyát igényelhet és birtokolhat.

2.5.    AHS elutasíthatja a jelentkezést, ha a kártyaigénylő:

2.5.1. nem tudja bizonyítani, hogy minimum 1 vendégéjszakát eltöltött már AHS valamely, az igénylés pillanatában Partnernek minősülő Partnerénél az igénylést megelőző 2 év során.

2.5.2. a kártyaigénylő űrlapot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki, vagy

2.5.3.  a kártyaigénylő űrlapot nem írta alá, vagy

2.5.4. nem természetes személy, vagy az AHS vagy valamely Partner alkalmazottja;

2.5.5. megjelölt értesítési címéről kézbesíthetetlen megjelöléssel visszaérkezik a Kártya, vagy

2.5.6. a Programban való részvételét az AHS szerződésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali hatályú felmondással már korábban megszűntette. Jelen ÁSZF alkalmazásában visszaélésnek (a továbbiakban Visszaélés) minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Kártyát a Kártyabirtokos a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételektől eltérően használja, vagy a Kártyát nem a Kártyabirtokos használja, a Kártyával harmadik személy kezdeményez tranzakciót.

2.6.    Amennyiben kártyaigénylő 2.3 szerinti jogosultságát az AHS nem tudja beazonosítani és ezzel nem tud bizonyosságot nyerni arról, hogy a regisztráció feltételeinek 2.3. pont szerint eleget tesz, akkor megjelölt elérhetőségein erre felhívja kártyaigénylő figyelmét és az azonosításhoz segítségét kéri, az alábbi adatok valamelyikének megadására való felhívással:

2.6.1. számla másolat vagy számlaszám és számlacím

2.6.2. foglalási kód

2.7. AHS minden elfogadott jelentkezést regisztrál rendszerében és azokat a kártyaigénylő űrlap AHS-hez történő beérkeztétől számított 45 (negyvenöt) napon belül visszaigazolja, és mágnescsíkos, névre szóló műanyag Kártyát bocsájt ki Kártyabirtokos részére. 

2.8.    AHS nem felelős a Kártyaigénylések elbírálásával kapcsolatos, AHS-nek fel nem róható esetleges késedelem miatt. A Kártyaigénylő űrlapoknak a Partnerek által az AHS rendszerbe történő késedelmes feltöltése az AHS-nek fel nem róható helyzetnek minősül. Az accenthotels.com weboldalon történő igénylés esetén az IT rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba is az AHS-nek fel nem róható helyzetnek minősül.

2.9.    AHS nem ellenőrzi a Kártyaigénylő által a jelentkezéskor megadott adatokat, azokkal kapcsolatban sem AHS, sem a Partnerek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Kártyabirtokos köteles az igényléskor megadott adatai megváltozása esetén erről AHS-t haladéktalanul tájékoztatni. Az AHS és Partnerek a Kártyabirtokos adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállalnak felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő káruk megtérítését követelhetik a Kártyabirtokostól.

2.10.A Kártyabirtokost a Kártyához kapcsolódó biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Kártyabirtokos ezen adatot harmadik személynek kiadni nem jogosult. A Kártyabirtokos vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az AHS-t, amennyiben Kártyája, Pontfolyószámlája  bármilyen illetéktelen, vagy egyébként Visszaélésszerű felhasználásáról tudomást szerez. A PIN kód tárolásából vagy a PIN kód harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Partner és AHS nem felel.

 

3. Kártyabirtoklás, Pontfolyószámla, Pontgyűjtés és Pontbeváltás

3.1.    A kártyaigénylés elfogadása esetén a Kártyabirtokos névre szóló mágneskártyát kap (a továbbiakban Kártya vagy Mágneskártya).

3.2.    A Mágneskártya azonosítási célokat szolgál, az azonosításhoz szükséges kódon kívül egyéb információt, adatokat nem tárol.

3.3.    A Kártyákkal történő azonosítást követően a Kártyabirtokos az AHS (illetve alvállalkozója) által vezetett, a Kártyához kapcsolódó egyedi pontfolyószámlára (a továbbiakban Pontfolyószámla) gyűjti a Pontokat, azaz a Pontok mindenkor a Pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően. Amennyiben a kártyaolvasó az egyes tranzakciók végrehajtásakor a központi számítógépes rendszerrel elektronikus kapcsolatot teremt, akkor a Kártya a Pontfolyószámlán lévő Pontok erejéig Pontbeváltásra, illetve Pontgyűjtésre – a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel összhangban –használható.

3.4.    Egy Pontfolyószámlához minden esetben csak egy Kártya tartozhat.

3.5.    A Kártyák arculata, külső megjelenése több féle is lehet, de ez nem befolyásolja a Kártyák jelen ÁSZF szerinti funkcióinak gyakorlását.

3.6.    A Kártyabirtokosok a Programban részt vevő Partnereknél teljesített vásárlásaik és szolgáltatás-igénybevételeik után Kártyájuk segítségével a Pontfolyószámlára Pontokat gyűjthetnek, amelyekkel a Partnereknél történt későbbi fogyasztásaik végszámlája egy részét vagy egészét (kivéve az idegenforgalmi adó összegét) kiegyenlíthetik.

3.7.     Pontok gyűjtéséhez és beváltásához minden esetben a Kártya fizikai jelenléte szükséges, ettől a szabályozástól kizárólag AHS központja térhet el saját belátása szerint. Amennyiben a vendég a Partner 2.3. pont szerinti szolgáltatásainak igénybevételét követően, a Partnernél közvetlenül az adott szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésekor igényel Kártyát, a Kártyabirtokos jogosult lesz az igénylésre jogosultságot teremtő szolgáltatás ellenértékének alapján, a 3.9.1 pont szerinti Pontjóváírásra oly módon, hogy ez esetben vendég és Partner a kitöltött igénylési nyomtatványhoz csatolják a  Partner által kiállított számát, mely számla alapján az AHS a kártyaigénylő igényének elfogadását követően, a Kártya megszemélyesítésekor írja jóvá a Pontokat Kártyabirtokos Pontfolyószámláján.

3.7.1. Online kártyaigénylés esetén a Kártyabirtokos jogosult lesz az igénylésre jogosultságot teremtő szolgáltatás ellenértékének alapján, a 3.9.1 pont szerinti Pontjóváírásra abban az esetben, ha az igénylésre jogosultságot teremtő tartózkodás az igénylés napjától számított 1 éven belül történt. Ezen Pontjóváírás a kártyaigényléskor nem automatikusan történik, érvényesítéséhez minden esetben a Kártyabirtokos szóbeli (telefonos) vagy írásos jelzése szükséges az AHS felé az ügyfélszolgálat elérhetőségein.

3.7.2. Több mint egy szoba foglalása esetén Kártyabirtokos jogosult az összes – a foglalásban szereplő - szoba után Pontjóváírásra, abban az esetben, ha a számla Kártyabirtokos nevére szól és azt teljes egészében Kártyabirtokos egyenlíti ki.

3.8.    A Pontok gyűjtése és beváltása az AHS weboldalán és a Partnerek elfogadóhelyein közétett hirdetmények szerinti pontbeváltási és pontgyűjtési arányok szerint alakul, minden esetben a magyar forintban kifejezett számlavégösszeget alapul véve. A pontkibocsátás és – beváltás feltételei Partnerenként eltérőek lehetnek és bármikor – azonban nem visszamenőleges hatállyal – a Partnerek vagy az AHS által megváltoztathatók. Az egyes Partnereknél érvényes pontkibocsátási és – beváltási feltételeket az adott Partner az üzlethelyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján és/vagy a honlapján – közzéteszi.

3.9.     A Pontok az áruvásárlás (szolgáltatás-igénybevétel) ellenértékének kiegyenlítésekor a Pontfolyószámlán jóváírásra, illetve a Pontok felhasználása esetén a Pontfolyószámláról levonásra kerülnek, melyre az alábbiak szerint kerül sor:

3.9.1. A Partner köteles a Kártyabirtokosok Pontfolyószámláján, amennyiben a Kártyabirtokos foglalása megfelelt 3.10 pontban foglalt feltételeknek, a Kártyabirtokosok által a Partner szállodájában igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos számla teljes bruttó összege (vagy amennyiben a Kártyabirtokos számlája egy részét Pontjai felhasználásával egyenlíti ki, a számla teljes bruttó végösszege Pontokkal fedezett összeggel csökkentett összege) alapján a 3.8 pontban foglaltak szerint meghatározott pontgyűjtési aránynak megfelelő Pont-mennyiséget jóváírni, minden olyan áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után, amely után a pontkibocsátást jogszabály nem tiltja. Tört- Pont jóváírására nem kerül sor, kerekítés során a matematika kerekítési szabályait kell alkalmazni, úgy, hogy öt tized Pont felfelé kerekítendő.  A megfizetett idegenforgalmi adó összege után Pontjóváírásra nem kerülhet sor.

3.9.2. A Kártyabirtokosok az AHS és/vagy Partnerei által kibocsátott ajándékutalványok értéke után - sem az utalvány vásárlásakor, sem annak beváltásakor - pontjóváírásra nem jogosultak.

3.9.3. A Kártyabirtokos a Partner által nyújtott szolgáltatásról kiállított számla teljes bruttó összegének egy részét vagy egészét (kivéve az idegenforgalmi adó összegét), jogosult a Pontfolyószámláján szereplő Pontjainak beváltásával rendezni, a 3.8 pontban foglaltak szerint meghatározott pontbeváltási arány figyelembevételével.  A Kártyabirtokos a Pontfolyószámláján szereplő Pontjait azok a Pontfolyószámlán való jóváírását követően azonnal jogosult felhasználni, kivéve a kártyaigénylést megalapozó szolgáltatás alapján megszerzett Pontok felhasználását, amelyekre csak a Kártya a Kártyabirtokos általi kézhezvételét követően kerülhet sor, összhangban a 3.7. pontban foglaltakkal.

3.10. Pont kibocsátásra kizárólag az adott Partnernél történt közvetlen foglalással kapcsolatos kifizetések után kerülhet sor, azaz kizárólag akkor, amennyiben az adott Kártyabirtokos a szállásfoglalását közvetlenül a Partnerhez megküldött e-mail üzenettel, személyesen, telefonon, fax útján, vagy a Partner saját weboldalán, illetve az accenthotels.com weboldalon található központi foglalási rendszeren keresztül, vagy Partner kiállítási standján keresztül intézte.

3.11.Pontgyűjtésre és pontbeváltásra kizárólag olyan áruvásárlás és szolgáltatás-igénybevétel alapján van lehetőség, amelynek igénybe vevője és számlafizetője egyaránt a Kártyabirtokos. Egy adott vásárlás vagy szolgáltatás-igénybevétel kapcsán több Kártyabirtokos Kártyájának egyidejű használata tilos.

3.12.A Programban gyűjtött Pontok szolgáltatások foglalásához kért előlegek fizetésére semmilyen esetben sem használhatók fel.

3.13.A Kártyabirtokos az áru vagy szolgáltatás ellenértékének a Pontjaival kiegyenlített összege után Pontfolyószámláján Pont-jóváírásra nem jogosult.

3.14.A Kártyabirtokos Pontjainak beváltása mellett legfeljebb 1 (egy) darab más, a Kártyabirtokosnak nyújtandó klubtagsági és/vagy fizetőeszköz kedvezményt vehet igénybe.

3.15.A Kártyabirtokosok jogosultak a Partner által nyújtott szolgáltatásról kiállított számla teljes bruttó összege egy részének vagy egészének (kivéve az idegenforgalmi adó összegét), a Pontjaik beváltásával történő rendezése mellett más, a Partner által kibocsátott kuponok felhasználására, az adott Partner által meghatározott szabályok szerint.

3.16.A Programban gyűjtött Pontok csak és kizárólag a Partnerek áruinak vásárlása vagy szolgáltatásuk igénybevétele esetén – az adott vásárlás (szolgáltatásnyújtás) ellenértéke egy részének vagy egészének (kivéve az idegenforgalmi adó összegét) teljesítésére – válthatók be. A Pontok soha, semmilyen körülmények között pénzre nem válthatók, a Pontok, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetés követelésére a Kártyabirtokos nem jogosult.

3.17.A vásárlás (szolgáltatásnyújtás) a Pontok beváltása útján teljesített összeggel csökkentett ellenértékét a Kártyabirtokos tetszőleges – az adott Partnernél egyébként elfogadott – fizetőeszközzel egyenlítheti ki.

3.18.A Pontok beváltása útján teljesíthető számlaösszeg maximális mértéke az egyes Partnerek esetében egymástól eltérhet.

3.19.A Partnereknél Pontokat kizárólag az áruvásárlás (szolgáltatás-igénybevétel) ellenértékének kiegyenlítésekor, a Kártyának a Partner képviseletében eljáró személy részére való átadása útján lehet a Kártyabirtokos Pontfolyószámláján jóváírni, vagy arról beváltani. A kasszától való távozás után, vagy egyébként visszamenőlegesen, az igénybe vett szolgáltatás kifizetését követően Pontkibocsátásra vagy –beváltásra biztonsági okból nincs lehetőség. A Kártyabirtokos a Pontfolyószámláján jóváírt vagy onnan levont Pontmennyiséget köteles a kapott bizonylat alapján azonnal ellenőrizni. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont Pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a Kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció nem nyer megfelelő elintézést, a Kártyabirtokos jogosult az adott Partner ügyeletes vezetőjénél és/vagy az AHS ügyfélszolgálatán elsősorban e-mailben panaszt tenni, az erre rendszeresített, Kártyareklamációs űrlap kitöltésével. A Partnerek pénztárosai a Kártya átadásakor vélelmezik, hogy az átadó fél a Kártya, és a Kártyához kapcsolódó Pontfolyószámlán szereplő Pontok tényleges jogosultja; a személyazonosságot nem ellenőrzik.

3.20.A pénztárrendszer vagy a POS-terminálok általános üzemzavara esetén Pontok felírása (gyűjtése) és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges, amennyiben erről a Partner a vendéget hirdetményben, jól látható helyen, a pénztárak közelében tájékoztatja.

3.21.Amennyiben a POS-terminál, a pénztárgép vagy a Kártya műszaki hibája csak az éppen folyamatban lévő Kártyatranzakciót hiúsítja meg, úgy az adott tranzakció keretében meghiúsult Pontkibocsátásról vagy Pontbeváltásról az érintett Partner egy ún. Pontkorrekciós bizonylatot állít ki, melyet a Partner képviselője és a Kártyabirtokos is aláír, és melynek egy példányát a Kártyabirtokos részére átadja, másik példányát az AHS központjába eljuttatja, ahol 15 (tizenöt) napon belül a Pontkorrekciós íven szereplő Pontokat az ügyfél egyenlegén jóváírják, illetve arról levonják.

3.22.Amennyiben a Pontkibocsátás és/vagy –beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy a Partner e tényről a Kártyabirtokosokat a pénztáraknál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja. Az előre meghirdetett Pontkibocsátási és/vagy –beváltási feltételektől a Partnerek jogosultak műszaki okok miatt eltérni. Emiatt sem velük, sem az AHS-sel szemben igények nem támaszthatók.

3.23.Amennyiben a Pontkibocsátási vagy Pontbeváltási tranzakció a Kártyabirtokos érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos Pontkibocsátásra vagy –beváltásra nincs mód. A Kártyabirtokos érdekkörében felmerült oknak tekinthető, ha a Kártyatest vagy a mágnes csík megsérült, ha a Kártya le van tiltva, vagy használata fel van függesztve, vagy ha a Kártya nincs a Kártyabirtokosnál.

3.24.Az AHS a Pontkibocsátási és –beváltási tranzakciókat a Kártyabirtokosok Pontfolyószámláján regisztrálja; minden esetben a Pontfolyószámlán lévő Pontmennyiség az irányadó. A Kártyabirtokos minden Ponttranzakcióról nyugtát kap; azonban ha a nyugtán lévő Pontmennyiség az aktuális Pontfolyószámla-egyenleg között eltérés van, akkor is a Pontfolyószámla egyenlegét kell irányadónak tekinteni.

 

4. Kártyák (Pontfolyószámlák) és Pontok átruházhatósága

4.1.    A Pontok egyik Pontfolyószámláról egy másikra (utóbbi a továbbiakban: Célszámla) átvezethetők; két (vagy több) Kártyabirtokos Pontjait egyesítheti. A Kártyabirtokosok egymásnak elhatározásuktól függő mennyiségű Pontot engedhetnek át. A Pont(ok) átvezetését a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – azonosítás mellett –, vagy írásban, az erre előírt, a Partnerek recepcióján beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével, teljes bizonyító erejű magánokirattal lehet kezdeményezni, melyhez a Ponto(ka)t átengedő Kártyabirtokos akaratnyilatkozata kell. A tranzakciót az AHS hajtja végre és akkortól hatályos, amikortól a Pont(ok) a Célszámlán jóváírásra került(ek), amely időponttól kezdődően az átvezetett Pont(ok) felett az AHS és harmadik személyek irányába joghatályosan kizárólag a célszámla birtokosa rendelkezhet (a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátozásokkal), míg a Pont (ok) korábbi birtokosának az átvezetett Pont(ok)kal kapcsolatos minden jogosultsága megszűnik. AHS nem köteles ellenőrizni a szabályszerűen kitöltött formanyomtatvány hitelességét, és ezért felelősséggel nem tartozik, azonban amennyiben a Pont (ok) átvezetését kezdeményező nyilatkozatokkal kapcsolatban az AHS-nek bármilyen kételye merül fel, az AHS a tranzakció végrehajtását – diszkrecionális jogkörében eljárva – megtagadhatja; emiatt egyik Kártyabirtokos sem élhet az AHS-sel szemben semmilyen igénnyel.

4.2.    A Kártyabirtokos elhalálozása esetén az erről szóló értesítésnek a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig történő kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától az AHS az érintett Kártya elfogadását a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti. Az ilyen tartalmú valótlan bejelentések vagy hamis iratok miatti esetleges Visszaélések miatt az AHS semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítést követően az érintett Kártyát az AHS részére megőrzésre be kell küldeni. A Kártyával összekapcsolt Pontfolyószámlán levő egyenlegről az AHS a hagyatéki eljáráshoz igazolást bocsát ki az örökösök részére. A jogerős hagyatékátadó végzés bemutatásakor az AHS az elhunyt Kártyabirtokos Kártyáját végleg letiltja és megsemmisíti, Pontfolyószámláját zárolja, valamint az azon nyilvántartott Pontegyenleget az örökösök Pontfolyószámláján (ha rendelkeznek ilyennel) a jogerős hagyatéki végzésben foglaltaknak megfelelően jóváírja. Amennyiben valamely örökös Kártyával (Pontfolyószámlával) nem rendelkezik, és ilyet igényelni sem kíván, úgy az AHS-sel szemben úgy kell tekinteni, hogy az örökölt Pontokra nem tart igényt, és e vonatkozásban a AHS-sel szemben a jövőben semmilyen igényt sem érvényesíthet.

4.3.    Az AHS nem vállalja a Kártyák vagy a Pontok átruházása, így különösen értékesítése, más javakra való elcserélése, illetve azokról más javára történő lemondás, vagy azok elzálogosítása következtében esetlegesen felmerülő igények teljesítését, tekintettel arra, hogy a Kártya és a Pontok – a 4.1. pontban meghatározott tranzakció, valamint a 4.2 pontban meghatározott jogutódlás eseteit kivéve – személyhez kötődő jogosultságokat testesítenek meg, így át nem ruházhatók.

 

5. A Kártya pótlása, új Kártya kibocsátása

5.1.    A Mágneskártyát az AHS saját költségén kétévente legfeljebb egyszer díjmentesen cseréli szükség esetén, az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezte esetén. AHS a Kártyát akkor cseréli díjmentesen, ha az:

rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik;
a Kártyán téves megszemélyesítés szerepel;
a Kártyán feltüntetett Kártyabirtokos törzsadatai megváltoznak;
a postai kézbesítés meghiúsul;

5.2.    Az 5.1 Pontban felsorolt esetekben a Kártya cseréjét Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie azzal, hogy AHS felé jelzi a Kártyacserére vonatkozó igényét, annak okát és cserére szoruló Kártyáját személyesen (valamelyik Partner recepcióján leadva) vagy postai úton eljuttatja AHS részére.

5.3.    AHS fenntartja a jogot, hogy bármikor Kártyacserét kezdeményezzen.

5.4.    A Kártya cseréjét AHS a csereigény jelzésének napjától számított 20 (húsz) napon belül elvégzi és az új Kártyát postázza. Kártyacsere esetén az új Kártyaszámra átvezetésre kerülnek a Kártyacseréig az előző Kártyára összegyűjtött Pontok, de a Kártyacsere ideje alatt végrehajtott vásárlások és szolgáltatás-igénybevételek után utólagos Pontjóváírásra nincs mód, tekintettel a 3.7 Pontban foglaltakra.

5.5.     Telefonos, e-mailes és postai bejelentéseket és rendelkezéseket az AHS kizárólag a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (különösen név, lakcím születési dátum adatainak egyeztetése alapján) fogad el.

 

6. A Kártya letiltása

6.1.    Az elveszett, ellopott, megsemmisült Kártyákat az AHS a Kártyabirtokos e-mailen ,telefonon történt bejelentésének, vagy postai úton tett értesítésének kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától letiltja (a továbbiakban: Letiltási Időpont), amennyiben a telefonos bejelentés legkésőbb 16.30 óráig (a továbbiakban: Napi Utolsó Bejelentési Időpont) megtörtént, vagy az írásbeli értesítés a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig az AHS-hez bizonyíthatóan beérkezett; és – amennyiben ezt a Kártyabirtokos igényli – a Kártyabirtokos pótkártya igényét egyidejűleg előjegyzésbe veszi. Az adott naptári napon a Napi Utolsó Bejelentési Időpontot követően telefonon bejelentett, vagy bizonyíthatóan kézhez vett bejelentés alapján a Kártya letiltása a bejelentést (kézhezvételt) követő második banki munkanap 10.00 órától lép érvénybe; ilyen esetekben ez utóbbi számít Letiltási Időpontnak. A Kártyabirtokos a Kártyaletiltásra irányuló megbízását illetve pótkártya igényét telefonon vagy írásban a Letiltási Időpontot megelőző banki nap este 18 óráig visszavonhatja.

6.2.     A letiltott törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos esetleges Visszaélés kockázatait és következményeit a 6.1 Pontban rögzített – az adott esetnek megfelelő – Letiltási Időpontig a Kártyabirtokos viseli. Az ezt követő időpontban keletkező Visszaélésekért illetve károkért az AHS-t terheli a felelősség.

 

7. A Kártyaelfogadás felfüggesztése

7.1.    Az AHS jogosult bármely Kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a Kártyát, illetve az ahhoz kapcsolódó Pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a Kártyával vagy az ahhoz kapcsolódó Pontfolyószámlával való Visszaélés alapos gyanúja merül fel. A Visszaélés kivizsgálására az AHS-nek 15 (tizenöt) nap áll rendelkezésére. Akár az AHS kezdeményez vizsgálatot a Visszaélés kiderítésére (függetlenül attól, hogy az egy Partner megkeresése alapján történt-e, vagy saját hatáskörben), akár illetékes hatóság vagy bíróság keresi meg az AHS-t, a vizsgálat során az AHS a tranzakciós és személyes adatokat a Partnerek, vagy az illetékes hatóság vagy bíróság felé továbbíthatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb az említett határidő lejártakor az AHS a Kártyát, illetve a Pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja, vagy zárolását feloldja.

7.2.    A Kártyával vagy a hozzá kapcsolódó Pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert Visszaélés esetén az AHS jogosult a Kártyát azonnali hatállyal letiltani, és amennyiben a Visszaélésre a Kártyabirtokosnak felróható okból került sor, AHS jogosult a Kártyabirtokos új Kártya kibocsátására vonatkozó igényét a 2.5.6 szerint visszautasítani.

 

8. Pontok törlése és a Kártya (Pontfolyószámla) lejárata

8.1.    Az AHS-nek jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói Pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően bizonyításra kerül, hogy azokat a Kártyabirtokos jogosulatlanul, vagy Visszaélés révén szerezte.

8.2.    Az AHS jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt Pontokat a Kártyabirtokos Pontfolyószámlájáról előzetes írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont Pontokat a Kártyabirtokos Pontfolyószámláján utólagosan jóváírni. Az AHS-nek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított 550 (ötszázötven) napon belül évül el.

8.3.    Amennyiben a Kártyabirtokos a Pontfolyószámláján legalább 600 (hatszáz) napon keresztül tranzakció nem kerül regisztrálásra, azaz sem Pontjóváírásra, sem Pontbeváltásra, sem a 4.2. pont szerinti felfüggesztésre nem kerül sor, az AHS jogosult a Pontfolyószámlán az utolsó tranzakció elvégzésétől számított 600. (hatszázadik) napon meglévő valamennyi, fel nem használt Pontot törölni. Az ilyen Pontfolyószámlákon lévő Pontok törlése automatikus, az utolsó tranzakció napjától számított 600. (hatszázadik) napon történik.  A Pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésének lehetőségét a Kártyabirtokos a jelen ASZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Pontok jelen pont rendelkezései szerinti törlésével kapcsolatban a Kártyabirtokosok az AHS-sel vagy a Partnerekkel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak, és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultságuk a Pontok törlésével megszűnnek.

 

9. A Kártyabirtokos adatainak védelme

9.1.    A Kártyabirtokosok regisztrációjukkal elfogadják az AHS és a Partnerek adatvédelmi irányelveit, mely az accenthotels.com weboldalon egészében olvasható. Az adatkezelésre a Kártyabirtokosok önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A Kártyabirtokosok ezennel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Programban való részvétellel összefüggésben AHS-sel közölt személyes adataikat az AHS kezelje. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja különösen a Programban való részvétellel összefüggésben elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Kártyaigénylő lapokon található. Az adatkezelésre egyebekben az AHS és Partnerek adatvédelmi irányelvei megfelelően irányadók.

9.2.    A Kártyabirtokos Pontfolyószámlájával kapcsolatos adatait, Pontfolyószámlájának tranzakciós történetét AHS (vagy alvállalkozója) a lehető legkörültekintőbb biztonsággal őrzi saját számítástechnikai rendszerében és csak az AHS kijelölt munkatársainak biztosít lehetőséget a Pontfolyószámlával kapcsolatos adatok hozzáféréséhez.

9.3.    AHS a Pontfolyószámlához tartozó tranzakciós adatokat piackutatási céllal, a Kártyabirtokosok fogyasztási szokásainak vizsgálatához és/vagy termékei és ajánlatai tökéletesítésének érdekében, illetve a Program szolgáltatásai nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használhatja, ehhez Kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul.

9.4.    A jelen ASZF elfogadásával a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy AHS a mindenkori tranzakciós adatok alapján ügyfeleinek a fogyasztási szokásaik figyelembevételével speciális DM leveleket küldjön postai úton vagy e-mailben az ügyfél által, a regisztráció során megadott elérhetőségekre.

9.5.    Az AHS tájékoztatja a Kártyabirtokosokat, hogy a Programmal összefüggésben kezelt adatok feldolgozásában adatfeldolgozóként a Programmal összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében a CARDNET Kártyarendszerek és – szolgáltatások Zrt. (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.; cégjegyzékszáma: 01-10-042150) is részt vesz.

 

10. Felelősség és szavatosság

10.1.Az AHS a Kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. Az AHS a Kártyák esetleges téves letiltásáért, illetve a számlák téves zárolásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében felel.

10.2.Sem az AHS, sem Partnerei nem felelnek a Kártyákkal kapcsolatos Visszaélésekért, valamint a Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok az AHS vagy Partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

10.3.Az AHS nem felel a Partnereinek Kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a Partnerek hibás teljesítésére, a Partnereknél vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Kártyabirtokosok közvetlenül a Partnerekkel szemben jogosultak érvényesíteni.

10.4.Az AHS-nek a törzsvásárlói Pontok jogosulatlan beváltásával kapcsolatos felelőssége arra korlátozódik, hogy az AHS-nek felróható okból kifolyólag tévesen beváltott törzsvásárlói Pontokat az AHS az érintett Kártyabirtokosnak ismételten jóváírja.

10.5.Az AHS kártérítési felelőssége egyebekben az adott Kártyabirtokosnak az AHS felelőssége keletkezése napján érvényes Pontfolyószámla-egyenlegének minden egyes Pontja után 1 Ft-ra korlátozódik, feltéve, hogy ezt a korlátozást jogszabály megengedi. Az AHS kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Ptk. 314. § (2) bekezdésén – illetve, amennyiben a jogszabályhely megváltozna, az ennek helyébe lépő rendelkezésen – alapul és arra tekintettel érvényes, hogy a Program által kínált lehetőség díjmentes, és alapvetően – a vonatkozó szabályokra figyelemmel – a Kártyabirtokosok részére ténylegesen (de nem pénzben) realizálható vagyoni előnyt jelent.

10.6.Sem az AHS, sem Partnerei nem felelnek a Kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, kivéve ha jogszabály ennek ellenkezőjét  írja elő.

10.7.Az AHS az általa kibocsátott Mágneskártyákra a Kártyaszállító által vállalt mindenkori szavatossággal és szavatossági idővel megegyező mértékű és időtartamú szavatosságot vállal. Az AHS a meghibásodott Kártyákat díjmentesen kicseréli 5.1 rendelkezései szerint.

 

11. Reklamáció-ügyintézés és tájékoztatás

11.1.Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérdése van, az AHS ügyfélszolgálatát kell írásban megkeresnie a

11.1.1.   www.accenthotels.com weboldalon rendelkezésre álló kapcsolat-felvételi űrlap útján, vagy a

11.1.2.   loyalty@accenthotels.com email címen magyar, angol vagy német nyelven,

vagy a

11.1.3.   +36 1 780 4593 telefonszámon.

11.2.Amennyiben a Kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak az AHS rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a Kártyabirtokos nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag az AHS-t érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül és erről AHS ügyfélnek írásbeli visszaigazolást küld megadott elérhetőségeire, és az AHS az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több mint 30 nap) alatt kivizsgálja az esetet.

 

12. A Kártyabirtokos és az AHS közötti szerződéses jogviszony megszűnése

12.1.A Kártyabirtokos és az AHS közötti, jelen ÁSZF alapján fennálló szerződéses jogviszony megszűnhet:

12.1.1.   az AHS általi azonnali hatályú felmondással;

12.1.2.   a Kártyabirtokos általi azonnali hatályú felmondással;

12.1.3.   a Program befejezésével;

12.1.4.   a Program Vis Majorra tekintettel történő azonnali hatályú befejezésével.

12.2.Az AHS jogosult a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a Kártyáját érvényteleníteni és letiltani, a Pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a Kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl az AHS-sel vagy Partnerrel, vagy a Kártyával való Visszaélést követ el, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megszegi, és szerződésszegő magatartását elismerte vagy az egyéb módon egyértelműen bizonyítást nyert.  Az AHS jogosult továbbá a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a Kártyáját érvényteleníteni és letiltani, a Pontfolyószámlát zárolni akkor is, ha a Kártyabirtokos magatartásával, nyilatkozataival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Kártyabirtokosok, AHS Partnerei) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának az AHS írásos felszólítását követően sem vet véget. A jelen Pontban foglaltak szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a Kártyabirtokos nem léphet fel az AHS-sel, vagy a Partnerekkel szemben igénnyel, követeléssel.

12.3.A fenti esetekben az AHS és Partnerei véglegesen mentesülnek a Kártyabirtokosnak a felmondás időpontjában meglevő Pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelhetik a jogosulatlan vagy szerződésszegő Pontfelírás vagy Pontbeváltás, vagy a Kártyabirtokos egyéb szerződésszegése miatt vagy azzal összefüggésben keletkezett káruk teljes megtérítését.

12.4.A Kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással, azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás az AHS 11.1 Pontban meghatározott ügyfélszolgálatára való beérkezéskor hatályosul, és még ezen a napon az AHS intézkedik a Kártya letiltásáról – a fenti 6.1 pontban szabályozott mechanizmusnak megfelelően -, valamint az Kártyabirtokos adatainak megfelelő törléséről. A Kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának az AHS részére való elküldését követő 30 (harminc) napon belül köteles Kártyáját az AHS részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni.

12.5.Az AHS jogosult és köteles a Kártyát a Kártyabirtokos és az AHS közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával letiltani, a Kártyához kapcsolódó Pontfolyószámlát pedig zárolni. A Kártyabirtokos és az AHS közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával, az addig be nem váltott Pontok elvesznek, és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultság a Pontok törlésével (Pontfolyószámla zárolásával) megszűnik, és ezzel kapcsolatban a Kártyabirtokosok az AHS-sel vagy a Partnerekkel szemben semmilyen igényt, követelést (különösen készpénz megfizetésére vonatkozó igényt) nem támaszthatnak.

 

13. A Program módosítása és befejezése

13.1.Tekintettel arra, hogy a Program keretében az AHS illetve annak Partneri a Kártyabirtokosok részére ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, az AHS jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét (így a jelen ÁSZF-et), illetve a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról (illetve a Partnerek körének megváltozásáról) szóló értesítést AHS a honlapján, az accenthotels.com weboldalon köteles közzétenni. Ezt meghaladóan, a módosításra történő figyelemfelhívás megjelenhet (i) az AHS Partnereinek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján (ii) és / vagy AHS által az ügyfeleknek küldött hírlevélben (elektronikus és / vagy postai úton). A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidővel, de legkorábban az AHS honlapján való közzétételtől számított 15. (tizenötödik) napon kerül sor, kivéve a Partnerek körének megváltoztatását, melyre AHS azonnali hatállyal is jogosult. AHS köteles mind az ÁSZF módosításai, mind a Partnerek körének megváltozása hatályba lépésének időpontjáról a Kártyabirtokosokat a jelen pontban foglaltak szerint, egyértelműen tájékoztatni.  Az ÁSZF módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra (12.4 pont) már a módosított rendelkezések az irányadók. A módosítás miatt kilépő Kártyabirtokosok az AHS-sel és a Partnerekkel szemben – a meglevő Pontjaik felmondásuk hatályosulásának napjáig történő beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

13.2.Az AHS jogosult a Programot a Kártyabirtokosok 90 (kilencven) napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor megszüntetni. A megszüntetésről szóló értesítést AHS honlapján, az accenthotels.com weboldalon köteles közzétenni. Ezt meghaladóan, a megszüntetésre történő figyelemfelhívásra sor kerülhet (i) az AHS Partnereinek üzlethelyiségeiben elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján (ii) és / vagy AHS által az ügyfeleknek küldött hírlevélben (elektronikus és vagy postai úton). Az értesítés az AHS honlapján való megjelenését követő naptól kezdve a Pontok kibocsátása megszűnik, és a Program befejezéséig hátralevő időben már csak a Pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott Pontok véglegesen érvényüket vesztik, a Pontfolyószámlák zárolásra kerülnek, és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultság a Pontok érvényességének elvesztésével megszűnik, és ezzel kapcsolatban a Kártyabirtokosok az AHS-sel vagy a Partnerekkel szemben semmilyen igényt, követelést (különösen készpénz megfizetésére vonatkozó igényt) nem támaszthatnak.

13.3.Vis Major bekövetkezte esetén a Program rendkívüli és azonnali hatályú megszűnésének az AHS honlapján, az accenthotels.com weboldalon való bejelentésének időpontjában a Program megszűnik, és ezt követően a Pontok kibocsátása megszűnik és a Kártyabirtokosok által gyűjtött Pontok beváltására sincs mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott Pontok véglegesen érvényüket vesztik, a Pontfolyószámlák zárolásra kerülnek és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultság a Pontok érvényességének elvesztésével megszűnik, és ezzel kapcsolatban a Kártyabirtokosok az AHS-sel vagy a Partnerekkel szemben semmilyen igényt, követelést (különösen készpénz megfizetésére vonatkozó igényt) nem támaszthatnak.

13.3.1.   Vis Major, ha a Program vagy a Programban közreműködő Partnerek szolgáltatásainak működését természeti katasztrófa, külső rendszertechnikai behatolás, a társadalmi, gazdasági vagy politikai környezetben történt jelentős változás, illetve egyéb, az AHS és Partnerei hatáskörén kívül álló cselekmény veszélyezteti, akadályozza vagy ellehetetleníti.

13.3.2.   Vis Major fellépésének esetén AHS lehetőségei szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kártyabirtokosokat megfelelően tájékoztassa, de a Vis Major jellegéből adódóan a tájékoztatás hiányáért vagy hiányosságáért AHS-t és Partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

 

14. Díjak

14.1.A Kártyabirtokos Programba való regisztrációja és a Programban való részvétele díjmentes, és nem keletkeztet jelent semminemű kötelezettséget a Kártyabirtokos oldalán az AHS bármely Partnerével bármely áru adásvételre vagy szolgáltatásnyújtás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére. Az AHS egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét a jelen ÁSZF megfelelő módosításával, a 13.1 pontban szabályozott módon kell közzétenni.

 

15. Egyéb rendelkezések

15.1.A törzsvásárlói Pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a Kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként az AHS-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a Kártyabirtokosokra.

15.2.A Kártyabirtokosok tájékoztatása a Program egyéb, a Kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről elsődlegesen az AHS honlapján, továbbá az AHS Partnereinek üzlethelyiségeiben és / vagy honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.

15.3.A törzsvásárlói Kártya az AHS tulajdonát képezi. A Kártyabirtokos a Kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni, vagy az AHS ügyfélszolgálatán leadni vagy megsemmisíteni.

15.4.A Pontokat nem lehet készpénzre átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott Pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítés, vagy egyéb ellenszolgáltatás nem követelhető sem AHS-től, sem Partnerektől.

15.5.Az AHS a Kártyát, valamint a Kártyabirtokosnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó (változás-bejelentésig a kártyaigénylő lapon vagy az AHS weboldalán regisztrációkor megadott) értesítési címre küldi. Címváltozás vagy a Kártyaigénylő lapon feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a Kártyabirtokos köteles az AHS-t haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatokkal okozott károkért az AHS-t és a Partnereket felelősség nem terheli.

15.6.A Kártyabirtokosok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:

Accent Hotel Solutions Kft.

levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
E-mail cím: loyalty@accenthotels.com

15.7.Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

15.8.A Program, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jog hatálya alá esnek.

15.9.Jelen ÁSZF magyar, angol és német nyelven készült. Bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A hírlevélhez való hozzájárulás elfogadása kötelező.
Az adatvédelem elfogadása kötelező.
A vezetéknév megadása kötelező.
A keresztnév megadása kötelező.
Kérjük adj meg érvényes e-mail címet.

* kötelező mező