Instagram nyári nyereményjáték

Instagram nyári nyereményjáték

Részvételi-, Adatkezelési és Játékszabályzat

 

 1. Az Accent Hotel Solutions Kft. (a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

 

 1. A játék technikai hátterét az Accent Hotels Instagram oldala biztosítja (a továbbiakban: Lebonyolító vagy Adatfeldolgozó).

 

 1. A Játékban kizárólag a 20 pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött*, magyar állampolgárságú* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

 

 1. A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot és a játékszabályzatot. Egy Játékos csak egy Instagram profillal jogosult a Játékban részt venni.

 

5. A Játék időtartama: 2024.07.15. - 2024.07.22.

 

 1. A Játék menete: Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsol ki azok között a Játékosok között, akik a Szervező @accent_hotels nevű Instagram oldalán (https://www.instagram.com/accent_hotels/) 2024. július 15. 08:00 és 2024. július 22. 23:59 között a játékban szereplő Instagram posztnak megfelelően követi a Accent Hotels Instagram oldalát és válaszol a feltett kérdésre a poszt alatt kommentben.

 

 1. A Játék nyereménye: Egyedi Accent Hotels utazó bőrönd

 

 1. A sorsolás a véletlenség elvének megfelelő gépi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson egy játékos egy kommenttel vehet részt.

 

 1. A Szervező a nyertestől további adatokat kér be a nyeremény átvételével (kiszállításával) kapcsolatban. A nyereményt a Szervező juttatja el a nyertes játékos részére 2024. júliusában.

 

 1. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a Játékosokat további adatok közlésére is felhívni.

 

 1. Amennyiben a nyertes nem érhető el a regisztrált e-mail címen, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremény nyertese attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni,
 

helyébe tartaléknyertes lép. A tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a sorrendben előttük lévő nyertes, tartaléknyertes nem felel meg a hivatalos Részvételi-, Adatkezelési- és Játékszabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül.

 

 1. A nyertes a nyeremény átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultak.

 

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

 1. A nyeremény másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

 1. A Szervező a nyertes és a pótnyertes névsorát az @accent_hotels Instagram oldalán történet formájában hozza nyilvánosságra 2024. július 23.-án.

 

 1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek (*-gal jelölt feltételek). A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Játékos helytállni tartozik.

 

 1. Szervező jogosult kizárni a nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

 1. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

 

 1. A játékban a Szervező és Lebonyolító dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói* nem vehetnek részt.

 

 1. A Játékos általi regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

 

 1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható
 

technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

 

 1. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz
  • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, lakcímét és email címét a nyertes-lista kommunikálásához és a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott Adatfeldolgozóval megossza;
  • kifejezett hozzájárulását adja, illetve felhatalmazza Adatkezelőt, hogy nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét az Adatfeldolgozóval közösen felhasználja a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából;
  • tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a Játékosok adatait a jelen 24. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

 

 1. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

 1.  Részletes adatkezelői tájékoztatót az alábbi linken tekintheti meg.  

Adatkezelési tájékoztató

 

Budapest, 2024. 07. 10.

Accent Hotel Solutions Kft.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A hírlevélhez való hozzájárulás elfogadása kötelező.
Az adatvédelem elfogadása kötelező.
A vezetéknév megadása kötelező.
A keresztnév megadása kötelező.
Kérjük adj meg érvényes e-mail címet.

* kötelező mező